Filosofía

A filosofía de traballo do Club Deportivo Ourela é moi clara: formamos persoas.

Os nosos deportistas, todos e todas, dende os máis habilidosos ata os menos, forman parte do noso club. Non todos podemos acadar os mellores resultados, pero todos temos dereito a desfrutar deste deporte e a adestrar para seguir mellorando.

Dende o Club Deportivo Ourela defendemos unha formación deportiva e educativa baseada no respeto, na responsabilidade, na disciplina e no compañeirismo. Consideramos estes valores clave para o bo desenvolvemento dos adestramentos e do traballo do club.

A través do noso traballo pretendemos:

–       Fomentar o autocoñecemento de cada deportista e mellorar o seu autoconcepto. Consideramos fundamental o traballo da autoestima dende idades temperás.
–       Potenciar a autonomía persoal.
–       Aproveitar o fracaso como elemento educativo e a superación de novos retos como elemento motivacional.
–       Potenciar as situacións de adestramento que axuden a traballar as habilidades sociais favorecendo a convivencia e boa relación de todos os implicados.

O noso obxectivo con cada un dos rapaces e rapazas do club é claro: formar un bo deportista, pero sobre todo, axudar a formar unha boa persoa.

La filosofía de trabajo del Club Deportivo Ourela es muy clara: formamos personas.

Nuestros deportistas, todos y todas, desde los más habilidosos hasta los menos, forman parte de nuestro club. No todos podemos conseguir los mejores resultados, pero todos tenemos derecho a disfrutar de este deporte y a entrenar para seguir mejorando.

Desde el Club Deportivo Ourela defendemos una formación deportiva y educativa basada en el respeto, en la responsabilidad, la disciplina y el compañerismo. Consideramos estos valores clave para el buen desarrollo de los entrenamientos y del trabajo del club.

A través de nuestro trabajo pretendemos:

–       Fomentar el autoconocimiento de cada deportista y mejorar su autoconcepto. Consideramos fundamental el trabajo de la autoestima desde edades tempranas.
–       Potenciar la autonomía personal.
–       Aprovechar el fracaso como elemento educativo y la superación de nuevos retos como elemento motivacional.
–       Potenciar las situaciones de entrenamiento que ayuden a trabajar las habilidades sociales favoreciendo la convivencia y buena relación de todos los implicados.

Nuestro objetivo con cada uno de los chicos y chicas del club es claro: formar un buen deportista, pero sobre todo, ayudar a formar una buena persona.